Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van Van den Berg Tuinmachines & bevestigingsmiddelen

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:
a. Gebruiker: de eenmanszaak Van den Berg Tuinmachines & bevestigingsmiddelen, gevestigd te Lunteren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54634423, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (zijnde de consument), de natuurlijk persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Gebruiker een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie Gebruiker een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Gebruiker in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van Producten, zoals hierna gedefinieerd, die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: alle zaken, waaronder mede begrepen (digitale) documentatie, tekeningen, les-, instructie- en trainingsmateriaal, testapparatuur, installaties, gereedschappen en toebehoren die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
e. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever;
f. Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Behoudens voor zover van de Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, gelden de Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De inschakeling van derden door Gebruiker laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.
4. Indien de Voorwaarden door Opdrachtgever terzijde worden gesteld, door eigen inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules in genoemde inkoopvoorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met de Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven aanduidingen van Producten
1. De door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 (zeggen: dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van Opdrachtgever, dan wel na de uitdrukkelijke aanvaarding door Gebruiker van een door Opdrachtgever gedane bestelling of door geheel of gedeeltelijk uitvoering te geven aan een Order. Voor verkopen/leveringen vanuit de magazijnvoorraad van Gebruiker geldt de factuur of (af)leveringsbon als schriftelijk bewijs van de bestelling van Opdrachtgever en de aanvaarding daarvan door Gebruiker.
3. Indien de Order uiteindelijk niet wordt gegeven, is Gebruiker gerechtigd alle kosten, welke Gebruiker heeft moeten maken om zijn aanbieding en/of offerte te kunnen doen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
4. Indien Gebruiker op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Gebruiker daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Gebruiker geldende tarieven.
5. Een aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever betreft de gehele aanbieding of offerte als zodanig.
6. Gebruiker kan niet aan haar offerte, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker binnen 30 (zegge: dertig) dagen bezwaar maakt tegen de verschillen.
8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Gebruiker binden Gebruiker niet dan nadat zij schriftelijk door een niet-ondergeschikte worden bevestigd.
9. De in de aanbieding en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
10. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen.
11. Alle opgaven door Gebruiker van getallen, maten, gewichten en/of andere (technische) aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Gebruiker kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen
afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte documentatiematerialen, monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
13. Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Gebruiker schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 4 Prijzen
1. Iedere door Gebruiker verstrekte prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uit een door Gebruiker verstrekte schriftelijke prijsopgave uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
2. Alle prijzen van Gebruiker zijn gebaseerd op levering af terrein/magazijn van Gebruiker, zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren, welke ook.
3. Tenzij anders vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van transport, in- en uitladen en verzekering (ook indien franco wordt geleverd), de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie. De door Gebruiker te leveren Producten worden door Gebruiker behoorlijk verpakt. De standaardverpakking wordt normaliter niet extra bij Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien meer dan een standaardverpakking noodzakelijk is of door Opdrachtgever wordt verlangd, zoals bijvoorbeeld bij zeewaardige verpakking, zullen de kosten daarvan door Gebruiker aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 3 genoemde extra kosten van Gebruiker van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Gebruiker doorberekenen aan Opdrachtgever, ongeacht of een dergelijke verandering al of niet voorzienbaar was zonder dat dit kan leiden tot annulering van de Order of tot ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle kosten en schade die voor Gebruiker mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd is voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/ of
b. dat Opdrachtgever onjuiste of niet tijdig gegevens verstrekt aan Gebruiker en/of de autoriteit op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto contant bij (af-)levering plaats te vinden.
2. Indien betaling per bank of giro is c.q. wordt overeengekomen, is een natuurlijk persoon/zijnde de consument als Opdrachtgever verplicht de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 8 (zegge: acht) dagen na factuurdatum aan Gebruiker te betalen en is een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel een rechtspersoon als Opdrachtgever verplicht de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum aan Gebruiker te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalingstermijn heeft een fataal karakter. Alle betalingen per bank of giro zullen op een door Gebruiker aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. De door de bank van Gebruiker aangegeven valutadag is bepalend en zal worden aangewend als de dag van betaling.
3. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 7 (zegge: zeven) dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt.
4. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhoudingen worden voldaan.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Gebruiker, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar verplichtingen.
6. Indien op enig moment bij Gebruiker gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Gebruiker ten minste eenmaal is aangemaand, is Gebruiker gerechtigd, zijn verplichtingen (verder) op te schorten, waaronder de verplichtingen uit hoofde van andere Overeenkomsten. Gebruiker is te allen tijde tevens gerechtigd van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom van de Producten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Gebruiker onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, vermeerderd met eventuele wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals hierna vermeld). Gebruiker behoudt zich het recht voor om de Order zonder opgave van redenen te weigeren ofwel om alsnog uitsluitend onder rembours te leveren, ook in het geval de Order reeds door Gebruiker is aanvaard.
7. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht aan Gebruiker alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en derhalve met inachtneming van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” van 1 juli 2012. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
9. Indien door Gebruiker, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
10. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Afleveringstermijn
1. De door Gebruiker opgegeven afleveringstermijn voor de Producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Gebruiker geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gebruiker verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Gebruiker zo veel mogelijk in acht worden genomen. De door Gebruiker opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. De afleveringstermijn wordt verlengd met de periode waarin Gebruiker zijn prestatie ingevolge de Voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort, of gedurende waarin Gebruiker door overmacht als omschreven in artikel 8 tot nakoming is verhinderd.
2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien Gebruiker voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Gebruiker, voor zover deze dag gelegen is na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
4. Bij overschrijding van enige termijn – ongeacht welke oorzaak dan ook – is Gebruiker niet aansprakelijk en heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.
5. Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet
tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Gebruiker is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
6. Gebruiker heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Gebruiker bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Risico-overgang
1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, zelfs al is de eigendom ingevolge artikel 9 van deze Voorwaarden nog niet overgedragen.
2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen overeenkomen dat Gebruiker voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
3. Ook in geval Gebruiker de Producten installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Gebruiker de Producten ter beschikking stelt aan Opdrachtgever in het bedrijfspand van Opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats.
4. Als bij de Overeenkomst sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe Producten de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Gebruiker.

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Gebruiker niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, waardoor Gebruiker niet in staat is (tijdelijk) zijn verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 3 (zegge: drie) maanden zijn beide Partijen bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden de factuur van gebruiker te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, of zodanig met het niet-geleverde deel verbonden is, dat het niet als een zelfstandige zaak kan worden aangewend.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering,
pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de contractsom, eventuele ingevolge de Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
2.
3. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter
voldoening van die vorderingen die Gebruiker op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Gebruiker in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
4. Zolang de eigendom van de Producten op Opdrachtgever niet is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Gebruiker eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
5. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te houden, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Gebruiker daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Gebruiker.
6. Indien en zolang Gebruiker eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Gebruiker onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar de Producten, ten aanzien waarvan Gebruiker een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, zich bevinden.
7. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming en verleent alle medewerking aan Gebruiker, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
8. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Gebruiker.
9. Als Gebruiker geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden, dan wel op de onroerende zaak een eerste recht van hypotheek te vestigen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. voor, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Gebruiker ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

Artikel 11 Keuring
1. Opdrachtgever is verplicht de Producten, alsmede eventuele (hierbij) verstrekte (materiaal)certificaten onmiddellijk na (af)levering door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien Opdrachtgever van dit recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Garantie en reclame
1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, garandeert Gebruiker vanaf het moment dat de Producten gereed staan bij Gebruiker gedurende minimaal 6 (zegge: zes) maanden de goede en veilige werking van de Producten conform de specificaties, zoals opgenomen in de Overeenkomst. De overeengekomen garantie geldt niet voor de onderdelen van de Producten die, naar het oordeel van Gebruiker, aan normale slijtage onderhevig zijn, alsmede ingeval de Producten niet voor het beoogde gebruik zijn aangewend door Opdrachtgever of indien de gebruiksinstructies niet (geheel of gedeeltelijk) op de juiste wijze zijn opgevolgd door Opdrachtgever. Gebruikte Producten worden door Gebruiker op geen enkele wijze gegarandeerd.
2. Zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 14 (zegge: veertien) dagen na (af)levering van de Producten schriftelijk gemotiveerd te melden aan Gebruiker, op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Gebruiker.
3. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 3 (zegge: drie) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) maanden na (af)levering schriftelijk gemotiveerd dan wel voorzien van bewijsmateriaal te melden aan Gebruiker, op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Gebruiker.
4. Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.
5. Opdrachtgever zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de gebreken gewenste medewerking verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
6. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie ten aanzien van Producten waarbij door Gebruiker geen controle op de gebreken kan plaatshebben.
7. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Gebruiker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van het retourneren van de Producten en het risico van de Producten zijn/blijven voor Opdrachtgever.
8. Indien gedurende de garantietermijn tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen in lid 2 tot en met 7 van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Gebruiker genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Gebruiker, naar de keuze van Gebruiker, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij kosteloos de betreffende Producten repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
9. Enig gebrek schort de (betalings)verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde en/of nog te leveren Producten niet op.
10. Indien Gebruiker Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Gebruiker van haar toeleverancier(s) heeft verkregen, is Gebruiker nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Gebruiker jegens haar toeleverancier(s) aanspraak kan maken.
11. Gebruiker staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen ter zake het gebruik van de Producten, noch staat Gebruiker in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
12. De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Gebruiker aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Gebruiker en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.
13. Indien en voor zover Opdrachtgever gedurende de overeengekomen garantietermijn zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker de Producten door een derde of zichzelf laat repareren, op de Producten veranderingen aanbrengt of zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst in zijn geheel of voor het overgrote deel nog niet is na gekomen, komt de garantie als beschreven in dit artikel te vervallen.
14. Indien geleverde Producten gebreken mochten vertonen, blijft de verplichting van Gebruiker steeds beperkt tot de in artikel 12.8 genoemde reparatie, vervanging of verleende korting en geldt het voldoen daaraan als enige en algehele schadevergoeding voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is daarnaast niet gerechtigd om enige andere vergoeding van kosten en schadevergoeding, van welke aard dan ook, van Gebruiker te verlangen, terwijl Opdrachtgever evenmin gerechtigd is om ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
15. Indien komt vast te staan dat een klacht van Opdrachtgever en daarmee een beroep op de in dit artikel opgenomen garantie ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
16. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Gebruiker conform het bepaalde in artikel 12.14 niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon, directe en indirecte bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij Opdrachtgever dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Gebruiker geleverde Producten dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of toepassing of bewerking van dergelijke Producten of door Gebruiker verstrekte informatie omtrent de Producten.
2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is evenmin nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Indien de in Nederland te leveren Producten buiten Nederland worden gebruikt, is Gebruiker evenmin aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het feit dat deze Producten niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de Producten moeten worden gebruikt.
5. De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Opdrachtgever is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Gebruiker ter zake van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker.
7. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interest, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
8. Indien en voor zover in de Overeenkomst is opgenomen dat Gebruiker voor de overeengekomen koopprijs tevens zal zorgdragen voor de installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten, zal Gebruiker in ieder geval niet voor ondeugdelijke werking van de Producten aansprakelijk zijn, ingeval van de hiernavolgende omstandigheden:
a. de montage en inwerkingstelling heeft niet kunnen plaatsvinden volgens de aanwijzingen en onder leiding en toezicht van Gebruiker of een door Gebruiker ingeschakelde derde;
b. de ruimten waarin de werkzaamheden dienden plaats te vinden door haar aard en inrichting een belemmerende invloed uitoefenen op de installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten;
c. de fundamenten waarop de Producten dienen te worden opgesteld, voor de aanvang der werkzaamheden, ondeugdelijk en op een onjuiste wijze worden aangebracht;
d. Opdrachtgever alle door Gebruiker of een door Gebruiker ingeschakelde derde verstrekte adviezen niet of niet strikt opvolgt.
7. Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor voldoende mankracht en hulpmiddelen ten behoeve van de in het vorige lid beschreven installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten.
8. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de op hem op grond van lid 5 en 6 van dit artikel rustende verplichtingen en daardoor voor Gebruiker schade is ontstaan, is Opdrachtgever verplicht aan Gebruiker deze schade te vergoeden.

Artikel 14 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal aan Gebruiker alle voor de uitvoering van Gebruikers werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
2. Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens en/of CE-markeringen niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
3. Opdrachtgever zal de Producten gebruiken conform de hiertoe voor normaal gebruik geachte bestemming en in overeenstemming met de wet, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zal worden.

Artikel 15 Annulering en ontbinding
1. Annulering door Opdrachtgever van een gegeven Order is slechts mogelijk na instemming door Gebruiker. Wanneer Gebruiker instemt met de annulering is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Gebruiker gemaakte kosten en/of reeds uitgevoerde (voorbereidings)werkzaamheden aan Gebruiker te vergoeden.
2. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd – onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.
3. Gebruiker heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Gebruiker jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze Voorwaarden;
b. aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
d. er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever;
e. Opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt.
4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de leden 2 en/of 3 zijn respectievelijk alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Gebruiker gerechtigd de betreffende Producten terstond terug te nemen. In dat geval zullen Gebruiker en zijn gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden waarbij Opdrachtgever Gebruiker in staat zal stellen de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Gebruiker in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. Vorenstaande onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 16 Geheimhouding
Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Het is Gebruiker toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Gebruiker worden overgedragen, dient Gebruiker Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 19 Wijzigingen en aanvullingen
Gebruiker is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker statutair is gevestigd.